Hư Vô Ảo Giác

Hư Vô Ảo Giác

Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ của Vua Trò Chơi.

- Đấu thủ có thể dùng Đá Hư Vô và Vi Mạch Đa Chiều nhận từ Gói Bài Tổng Hợp hoặc các sự kiện, hoạt động để đổi lá bài.

- Khi đổi lá bài đã chọn sẽ tiêu hao nguyên liệu yêu cầu.