Cập nhật 29.10 có gì HOT?

Từ 25-10-19

Di Tích Chư Thần VII

Di Tích Chư Thần VII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 29/10/2019

Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Chư Thần VII

 

Hình ảnh gói bài: