[UPDATE] NHÂN VẬT MỚI KEITH - THỜI ĐẠI MÁY MÓC ...

Từ 23-09-19

Di Tích Chư Thần VI

Di Tích Chư Thần VI

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 24/09/2019

Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Chư Thần VI

 

Hình ảnh gói bài: