Update Phiên Bản Mới 07/01

Từ 06-01-20

Di Tích Chư Thần XIII

Di Tích Chư Thần XIII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 07/01/2020

Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Chư Thần XIIIHình ảnh các gói bài: