Update Phiên Bản Mới 10/12

Từ 09-12-19

Di Tích Viễn Cổ VII

Di Tích Viễn Cổ VII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 10/12/2019

Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Viễn Cổ VIIGói Bài:

Hình ảnh các lá bài: