Update Phiên Bản Mới 12/11

Từ 12-11-19

Di Tích Chư Thần IX

Di Tích Chư Thần IX

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 12/11/2019

Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Chư Thần IXHình ảnh gói bài: