Update Phiên Bản Mới 24/12

Từ 23-12-19

Di Tích Chư Thần XI

Di Tích Chư Thần XI

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 24/12/2019

Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Chư Thần XIHình ảnh các gói bài: