Update Phiên Bản Mới 26/11

Từ 25-11-19

Di Tích Chư Thần X

Di Tích Chư Thần X

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 26/11/2019

Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Chư Thần XHình ảnh gói bài: