YUKI JUDAI - KỶ NGUYÊN DUNG HỢP

Từ 14-10-19

Di Tích Chư Thần VII

Di Tích Chư Thần VII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 15/10/2019

Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Chư Thần VII

 

Hình ảnh gói bài: