[THÔNG BÁO BẢO TRÌ]

[THÔNG BÁO BẢO TRÌ]

[THÔNG BÁO BẢO TRÌ]

Chủ nhân ơi, Rồng Trắng nổi loạn ạ!

Thời gian: 10h00 -11h15 (15/10/2019)

Kuri thông báo,